Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n ofynnol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent gyhoeddi asesiad o lesiant ar gyfer yr ardal. Dylai hyn edrych ar bedwar maes llesiant:

  • Economaidd
  • Amgylcheddol
  • Diwylliannol
  • Cymdeithasol

Mae'r asesiad llesiant yn ddogfen dechnegol a ddefnyddir i roi gwybodaeth wrth ddatblygu'r blaenoriaethau y bydd cynllun llesiant yr ardal yn seiliedig arnynt. Cyhoeddir y cynllun hwn ym mis Ebrill 2018.

Nod y drafft asesiad hwn yw dangos cryfderau ac asedau pobl a chymunedau'r ardal. Mae hefyd yn anelu i ddisgrifio'r heriau a'r cyfleoedd sy'n ei wynebu'n awr ac yn y dyfodol a chaiff ei rannu gyda chi fel rhan o'n proses ymgynghori ffurfiol.

Hyd yma, cafodd y drafft asesiad wybodaeth o ddata, ymchwil sydd ar gael ac yn bwysig yr adborth a gawsom gennych yn ystod Cam 1 sioeau teithio "Y Blaenau Gwent a Garem" a gynhaliwyd gyda phartneriaid ar draws y Fwrdeisdref yn haf 2016.

Dymunwn eich hysbysu fod dogfennau yn cefnogi rhai o adrannau'r asesiad. Penderfynwyd peidio eu cynnwys yn y drafft hwn er mwyn bod yn gryno. Fodd bynnag, cânt eu cynnwys yn yr asesiad terfynol, yn amodol ar farn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Yn bwysig, cafodd yr asesiad ei ddrafftio ar y cyd gyda'r partneriaid a gynrychiolir ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Rydym wedi dilyn y dull gweithredu yma i sicrhau y caiff y drafft asesiad ei lunio'n defnyddio arbenigedd, gwybodaeth a dirnadaeth rhanddeiliaid. Bwriadwn adeiladu ar y dull gweithredu yma ar ôl i ni ystyried yr adborth a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori a ddaw i ben ar 28 Chwefror 2017.

Oherwydd hynny, byddem yn wirioneddol werthfawrogi eich adborth ar unrhyw ran o'r asesiad y mae gennych ddiddordeb ynddo neu y mae gennych farn arno. Caiff yr holl adborth ei ystyried wrth lunio’r asesiad terfynol a gyhoeddir ym mis Ebrill 2017.

Os hoffech roi eich sylwadau ar yr ymgynghoriad, gallwch wneud hynny hyd 28 Chwefror 2017 drwy ddefnyddio'r arolwg dilynol:

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=148604341060 

 

Crynodeb Drafft Ymgynghori

 

1. Croeso

 

2. Cyflwyniad

 

3. Pobl a lleoedd

 

4. Llesiant Economaidd

4.1Gweithgaredd Economaidd

4.2 Aelwydydd mewn Gwaith

4.3 Incwm

4.4 Busnes

4.5 Addysg a Sgiliau ar gyfer Gwaith

4.6 Teithio i'r Gwaith

 

5. Llesiant Cymdeithasol

5.1 Disgwyliad Oes

5.2 Ffyrdd Iach o Fyw

5.3 Iechyd a Datblygiad Babanod a Phlant

5.4 Heneiddio'n Dda

5.5 Iechyd a Llesiant Emosiynol

5.6 Diogelwch y Gymuned

5.7 Cartrefi ac Aelwydydd

5.8 Cysylltiadau Trafnidiaeth Lleol a Rhyng-gysylltedd

5.9 Gofal a Chefnogaeth

 

6. Lles Diwylliannol

6.1 Y Gymraeg

6.2 Hunaniaeth Ddiwylliannol a Chydlyniad

6.3 Chwaraeon, Hamdden, Celf a Diwylliant

6.4 Twristiaeth

6.5 Technolegau Cyfredol a'r Dyfodol

 

7. Llesiant Amgylcheddol

7.1 Tirwedd a Natur

7.2 Hydroleg

7.3 Ansawdd Aer, Dŵr a Phridd

7.4 Ôl-troed Carbon ac Ecolegol

7.5 Ynni Adnewyddadwy

7.6 Gwastraff ac Ailgylchu