• Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent

  Mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am holl wasanaethau'r llywodraeth ym Mlaenau Gwent megis addysg, gwasanaethau gofal cymdeithasol, priffyrdd, hamdden a chynllunio. Mae'r Cyngor yn cyflogi staff mewn llawer o leoliadau ym mhob rhan o'r ardal mewn amrywiaeth eang o rolau. Mae 42 aelod etholedig yn cynrychioli cymunedau Blaenau Gwent.

  Mynd i'r wefan  
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn un o'r gwasanaethau tân ac achub mwyaf yn y Deyrnas Unedig yn gwasanaethu ardaloedd gwledig, trefol ac arfordirol. Mae'r gwasanaeth yn ymateb i fwy na 60,000 o alwadau argyfwng bob blwyddyn, yn amrywio o dannau i ddamweiniau ffordd, gweithgareddau achub i arllwysiadau cemegol.

  Mynd i'r wefan  
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

  Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl sy'n byw yng Ngwent. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi datblygu strwythurau ardal sy'n rhoi ffocws penodol i Flaenau Gwent. Mae hyn yn sicrhau fod partneriaethau a phobl leol yn ymgysylltu'n llawn wrth wella iechyd a lles.

  Mynd i'r wefan  
 • Adnoddau Naturiol Cymru

  Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn sicrhau bod yr amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal a’u defnyddio mewn modd cynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.

  Mynd i'r wefan  
 • Llywodraeth Cymru

  Caiff Llywodraeth Cymru hefyd ei chynrychioli’n swyddogol ar Fwrdd Gwasanaeth Lleol Blaenau Gwent gan uwch swyddog sydd â'r rôl o wella datrys problemau, datrys gwrthdaro a rhoi her adeiladol.

  Mynd i'r wefan  
 • Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent yn gweithredu strwythur plismona modern i wasanaethu pobl Blaenau Gwent. Mae uned plismona leol ar gyfer Blaenau Gwent, lle mae Arolygydd penodol yn gweithredu pedwar tîm plismona cymdogaeth.

  Mynd i'r wefan  
 • Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

  Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu gwasanaethau adsefydlu a rheoli troseddwyr i helpu i leihau aildroseddu ac amddiffyn y cyhoedd. Maent yn gweithio gyda throseddwyr risg isel a chanolig, yn rheoli eu dedfrydau cymunedol a rhoi iddynt wybodaeth, sgiliau a chefnogaeth er mwyn eu galluogi i roi'r gorau i droseddu.

  Mynd i'r wefan  
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Corff GIG yw Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd â'r bwriad o ddiogelu a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd. Yr ydym yn gwella ansawdd, cyfiawnder ac effeithiolrwydd gwasanaethau gofal iechyd ac amddiffyn pobl rhag peryglon heintus ac amgylcheddol.

  Mynd i'r wefan  
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

  Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) yw'r cyngor gwirfoddol lleol sy'n cefnogi cyrff trydydd sector sy'n gweithredu a chyflenwi gwasanaethau ym Mlaenau Gwent. Ym Mlaenau Gwent mae GAVO yn cefnogi dros 400 o fudiadau gwirfoddol yn cynnwys grwpiau cymunedol, grwpiau hunangymorth, mentrau cydweithredol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau gwirfoddol.

  Mynd i'r wefan  
 • Tai Calon

  Lansiwyd Cartrefi Cymunedol Tai Calon ar 26 Gorffennaf 2010, a dyma'r landlord cymdeithasol mwyaf ym Mlaenau Gwent. Cafodd ei sefydlu ar ôl i denantiaid Blaenau Gwent bleidleisio o blaid trosglwyddo eu cartrefi i Tai Calon. Mae Tai Calon yn sefydliad "dim er elw" ac yn gwmni cymunedol cydfuddiannol sy'n golygu, fel mae'r enw'n awgrymu, fod tenantiaid yn ganolog i bopeth a wnânt.

  Mynd i'r wefan  
 • Coleg Gwent

  Coleg Gwent yw coleg addysg bellach mwyaf Cymru. Mae ganddo fwy na 35,000 o fyfyrwyr yn amrywio o ymadawyr ysgol uwchradd i fyfyrwyr aeddfed. Maent yn cynnig ystod eang o gyrsiau academaidd a gweledigaethol hygyrch rhan-amser a llawn-amser.

  Mynd i'r wefan  
 • Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

  Mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (OPCC) yn rhoi cymorth i'r Comisiynydd wrth gyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau. Mae 14 o swyddogion ar hyn o bryd. Dan arweiniad y Pennaeth Staff, maent yn darparu ystod eang o gymorth a chyngor i'r Comisiynydd mewn meysydd megis cyfarfodydd ac ymgysylltu, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a pherfformiad, gan sicrhau bod y Comisiynydd gyda’r wybodaeth gyfredol ac wedi’i friffio ar unrhyw newidiadau polisi naill ai ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol.

  Mynd i'r wefan