• Y Blaenau Gwent a Garen - Dwy Flynedd o Gynnydd 2019-20

  Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent wedi ei Adroddiad Blynyddol cyntaf 2019-20, yn amlinellu'r cynnydd rydym wedi'i wneud tuag at gyflawni ein pum nod llesiant yn ein cynllun llesiant lleol, 'Y Blaenau Gwent a Garem, 2018-23'.

  Cyhoeddwyd: 30 Medi 2020
 • Datganiad ar yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019/20

  Mae gan y BGC ofyniad statudol i gynhyrchu adroddiad blynyddol bob blwyddyn ar y cynnydd a wnaed tuag at gyflawni'r amcanion a nodir yn y Cynllun Llesiant: Y Blaenau Gwent a Garem 2018 i 2023. Yng ngoleuni'r heriau parhaus a wynebir wrth ymateb i bandemig COVID-19, y bwriad yw cyhoeddi'r adroddiad cynnydd blynyddol ar gyfer 2019/20 yn yr Hydref 2020, sydd ychydig yn hwyrach na'r arfer.

  Cyhoeddwyd: 15 Gorffennaf 2020
 • Ein Blwyddyn Gyntaf, 2018-19

  Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol cyntaf, 'Ein Blwyddyn Gyntaf, 2018-19', yn amlinellu'r cynnydd rydym wedi'i wneud tuag at gyflawni ein pum nod llesiant yn ein cynllun llesiant lleol, 'Y Blaenau Gwent a Garem, 2018-23'. Lansiwyd yr adroddiad blynyddol yng Nghynhadledd Flynyddol y BGC, a gynhaliwyd yn Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy ddydd Llun 15fed Gorffennaf 2019.

  Cyhoeddwyd: 15 Gorffennaf 2019
 • Lansio Cynllun Llesiant Blaenau Gwent

  Ym mis Mehefin 2018, lansiodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Blaenau Gwent ei Gynllun Llesiant; "Y Blaenau Gwent a Garem 2018-2023" yn y digwyddiad bioamrywiaeth mwyaf yn Ne Cymru.

  Cyhoeddwyd: 21 Mehefin 2018
 • Cynllun Ardal Ranbarthol

  Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol a bwrdd iechyd baratoi a chyhoeddi cynllun sy'n nodi ystod a lefel y gwasanaethau y maent yn bwriadu eu darparu, neu drefnu eu darparu, mewn ymateb i asesiad o anghenion y boblogaeth. Rhaid i gynlluniau ardal gynnwys y gwasanaethau penodol a gynllunnir mewn ymateb i bob thema graidd a nodwyd yn yr asesiad o'r boblogaeth.

  Cyhoeddwyd: 2 Chwefror 2018
 • Gweithdy Blaenoriaethau Rhanddeiliaid

  Ym mis Gorffennaf 2017 daeth dros chwe deg o sefydliadau a phrosiectau ym Mlaenau Gwent ynghyd i helpu llunio'r prif flaenoriaethau ar gyfer llesiant yr ardal yn y dyfodol. Arweiniwyd y gweithdy gan Stephen Gillingham, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Ymunwyd ag ef gan Samuel Taylor, Dirprwy Faer Ieuenctid, a amlinellodd bwysisgrwydd cynllunio llesiant ar gyfer pobl ifanc, fel cenedlaethau'r dyfodol ym Mlaenau Gwent.

  Cyhoeddwyd: 26 Hydref 2017
 • I Blaenau Gwent A Garem

  Rydym am i chi ein helpu i wneud Blaenau Gwent yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rhwng nawr a 14 Medi 2017 gofynnwn i bobl leol edrych ar ein blaenoriaethau dechreuol ar gyfer gwella’r ardal a dweud wrthym beth y credant sydd ei angen i wneud i hynny ddigwydd. Cliciwch y pennawd uchod i gael mwy o wybodaeth a chymryd rhan.

  Cyhoeddwyd: 3 Awst 2017
 • BGC Newydd Blaenau Gwent

  BGC Newydd Blaenau Gwent Er mwyn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), y mae Blaenau Gwent wedi cwblhau cyfnod pontio ei Fwrdd Gwasanaethau Lleol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae'n bodoli i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y bobl sy'n byw yn ardal Blaenau Gwent.

  Cyhoeddwyd: 17 Ionawr 2017