BGAGaremFfurfiwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent ym mis Ebrill 2016. Ers hynny, mae'r Bwrdd wedi ymroi i gynnwys pobl wrth ddatblygu Cynllun Llesiant Blaenau Gwent a gyhoeddir ym mis Mai 2018.

Mae gan y Bwrdd is-grŵp a luniodd ei gynllun ymgysylltu ac ymgyfraniad, Grŵp Ymgysylltu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Roedd Cam 1 yn cynnwys paratoi drafft asesiad llesiant ar gyfer yr ardal. Mae'r Bwrdd wedi goruchwylio proses yn ystod y cyfnod hwn a geisiodd sicrhau y seiliwyd yr asesiad ar farn pobl yn yr ardal.

I gefnogi cynhyrchu'r asesiad llesiant, cynhaliodd y grŵp hwn ymarferion ymgysylltu ledled yr ardal rhwng mis Awst a mis Medi 2016. Galwyd hyn Y Blaenau Gwent a Garem 1.

Er mwyn siarad gyda chynifer o bobl ag oedd modd a rhoi cyfle i bawb ddweud eu barn, cynhaliodd is-grŵp Ymgysylltu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ran mewn llawer o ddigwyddiadau, grwpiau a sesiynau galw heibio lleol ar draws Blaenau Gwent.

Gan gydnabod yr angen am wahanol ffyrdd i gymryd rhan, cynigiwyd cyfleoedd i bobl lenwi cardiau post, negeseuon cyfryngau, llunio cerddi neu lenwi holiaduron ar bapur neu ar-lein.

Cymerodd cyfanswm o dros 1,000 o bobl o bob rhan o'r ardal ran. Cafodd yr wybodaeth a gafwyd wedyn ei dadansoddi a'i hadeiladu yn ddrafft asesiad llesiant.

Yna dechreuodd y Bwrdd ar gam nesaf ymgyfraniad ar ffurf ymgynghoriad statudol ar y drafft asesiad llesiant. Galwyd hyn Y Blaenau Gwynt a Garem 2. Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol gyda'n partneriaid a chymunedau ar 1 Chwefror 2017 a daeth i ben ar 28 Chwefror 2017. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ffurfiol yn unol â'r Canllawiau Statudol.

Roedd hyn mewn nifer o ddulliau, cyhoeddi ar wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, rhannu'r drafft gyda phartneriaid a cheisio adborth gan y Pwyllgor Craffu, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a Llywodraeth Cymru. Yn ychwanegol comisiynodd y Bwrdd ystod bellach o ddigwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd ar draws ardal Blaenau Gwent a gynhaliwyd gan aelodau o grŵp Ymgysylltu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid yn ehangach.

I gefnogi datblygu'r cynllun, dechreuodd rhaglen bellach o ymgysylltu ac ymgyfraniad a elwir Y Blaenau Gwent a Garem 3 ym mis Gorffennaf 2017. Yn unol â'r canllawiau statudol ar faterion o'r fath, ceisiodd y cam ymgysylltu hwn adeiladu ar waith blaenorol a chanolbwyntio ar gasglu mwy o wybodaeth i helpu llunio'r cynllun a'i flaenoriaethau. Mae'r trydydd cam hefyd wedi cynnwys dull cydweithredu ac yn bwysig ceisiodd ymgysylltu gyda chynifer o bobl ag sydd modd mewn ffyrdd oedd yn gweithio iddyn nhw.

Yn ogystal â gwrando ar bobl mewn cymunedau, gwnaeth y cam hwn ymdrechion ychwanegol i wella wrth gynnwys y gymuned fusnes, amrywiaeth eang y boblogaeth a'r bobl sy'n gweithio o fewn gwasanaethau cyhoeddus yn yr ardal.

Daeth Cam 3 yr ymgysylltu i ben ar 7 Medi 2017. Fe wnaethom ddefnyddio'r wybodaeth a gafwyd yn ystod y cam hwn i'n helpu i lunio drafft o'n Cynllun Llesiant newydd. Byddwn yn ymgynghori'n ffurfiol ar y Cynllun Llesiant newydd yn ystod Rhagfyr 2017 ac Ionawr 2018 fel rhan o Y Blaenau Gwent a Garem er mwyn i bobl gael dweud eu dweud ar eu cynnwys a'n hamcanion cyn ei gyhoeddi.