Cynllun Ardal Ranbarthol

2 Chwefror 2018

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol a bwrdd iechyd baratoi a chyhoeddi cynllun sy'n nodi ystod a lefel y gwasanaethau y maent yn bwriadu eu darparu, neu drefnu eu darparu, mewn ymateb i asesiad o anghenion y boblogaeth. Rhaid i gynlluniau ardal gynnwys y gwasanaethau penodol a gynllunnir mewn ymateb i bob thema graidd a nodwyd yn yr asesiad o'r boblogaeth. Fel rhan o hyn, mae'n rhaid i gynlluniau ardal gynnwys: • y camau gweithredu y bydd partneriaid yn eu cymryd mewn perthynas â'r meysydd integreiddio sydd o flaenoriaeth i Fyrddau Partneriaeth Ranbarthol; • achosion a manylion cronfeydd cyfun fydd yn cael eu sefydlu mewn ymateb i'r asesiad o'r boblogaeth; • sut y caiff gwasanaethau eu caffael neu sut trefnir eu darparu, gan gynnwys modelau cyflenwi eraill; • manylion y gwasanaethau ataliol fydd yn cael eu darparu neu eu trefnu; • camau sy'n cael eu cymryd mewn perthynas â darparu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth; a • y camau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid i'r cynlluniau ardal cyntaf gael eu cyhoeddi erbyn 1 Ebrill 2018 a bydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn sicrhau bod cysylltiadau rhwng y Cynllun Ardal a Chynlluniau Lles yr awdurdod lleol sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i hwyluso cydweithio ac osgoi dyblygu. Cynhyrchwyd y Cynllun Ardal drafft a chroesawn eich barn a sylwadau erbyn dydd Gwener 9 Chwefror 2018.

Gweithdy Blaenoriaethau Rhanddeiliaid

26 Hydref 2017

Ym mis Gorffennaf 2017 daeth dros chwe deg o sefydliadau a phrosiectau ym Mlaenau Gwent ynghyd i helpu llunio'r prif flaenoriaethau ar gyfer llesiant yr ardal yn y dyfodol. Arweiniwyd y gweithdy gan Stephen Gillingham, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Ymunwyd ag ef gan Samuel Taylor, Dirprwy Faer Ieuenctid, a amlinellodd bwysisgrwydd cynllunio llesiant ar gyfer pobl ifanc, fel cenedlaethau'r dyfodol ym Mlaenau Gwent.

I Blaenau Gwent A Garem

3 Awst 2017

Rydym am i chi ein helpu i wneud Blaenau Gwent yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rhwng nawr a 14 Medi 2017 gofynnwn i bobl leol edrych ar ein blaenoriaethau dechreuol ar gyfer gwella’r ardal a dweud wrthym beth y credant sydd ei angen i wneud i hynny ddigwydd. Cliciwch y pennawd uchod i gael mwy o wybodaeth a chymryd rhan.

BGC Newydd Blaenau Gwent

17 Ionawr 2017

BGC Newydd Blaenau Gwent Er mwyn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), y mae Blaenau Gwent wedi cwblhau cyfnod pontio ei Fwrdd Gwasanaethau Lleol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae'n bodoli i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y bobl sy'n byw yn ardal Blaenau Gwent.

BGC Newydd Blaenau Gwent

Er mwyn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) y mae Blaenau Gwent wedi cwblhau cyfnod pontio ei Fwrdd Gwasanaethau Lleol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae'n bodoli i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y bobl sy'n byw yn ardal Blaenau Gwent

Darganfodwch mwy  

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ymwneud â gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae ganddi saith gôl llesiant ac yn dweud wrth sefydliadau sut i weithio'n fwy cynaliadwy gyda’i gilydd i gyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf drwy ddilyn pum ffordd o weithio.

Darganfodwch mwy  

Panel Dinasyddion Blaenau Gwent

Mae Panel Dinasyddion Blaenau Gwent yn cynnwys preswylwyr o bob rhan o Flaenau Gwent sydd â diddordeb mewn cael dweud eu dweud a dylanwadu ar y gwasanaethau y maent yn eu defnyddio. Mae darparwyr gwasanaethau lleol megis y Cyngor, yr Heddlu a'r Bwrdd Iechyd Lleol yn gwrando ar farn aelodau ein panel wrth gynllunio neu newid eu gwasanaethau

Darganfodwch mwy