Ein Blwyddyn Gyntaf, 2018-19

15 Gorffennaf 2019

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol cyntaf, 'Ein Blwyddyn Gyntaf, 2018-19', yn amlinellu'r cynnydd rydym wedi'i wneud tuag at gyflawni ein pum nod llesiant yn ein cynllun llesiant lleol, 'Y Blaenau Gwent a Garem, 2018-23'. Lansiwyd yr adroddiad blynyddol yng Nghynhadledd Flynyddol y BGC, a gynhaliwyd yn Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy ddydd Llun 15fed Gorffennaf 2019.

Lansio Cynllun Llesiant Blaenau Gwent

21 Mehefin 2018

Ym mis Mehefin 2018, lansiodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Blaenau Gwent ei Gynllun Llesiant; "Y Blaenau Gwent a Garem 2018-2023" yn y digwyddiad bioamrywiaeth mwyaf yn Ne Cymru.

Cynllun Ardal Ranbarthol

2 Chwefror 2018

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol a bwrdd iechyd baratoi a chyhoeddi cynllun sy'n nodi ystod a lefel y gwasanaethau y maent yn bwriadu eu darparu, neu drefnu eu darparu, mewn ymateb i asesiad o anghenion y boblogaeth. Rhaid i gynlluniau ardal gynnwys y gwasanaethau penodol a gynllunnir mewn ymateb i bob thema graidd a nodwyd yn yr asesiad o'r boblogaeth.

Gweithdy Blaenoriaethau Rhanddeiliaid

26 Hydref 2017

Ym mis Gorffennaf 2017 daeth dros chwe deg o sefydliadau a phrosiectau ym Mlaenau Gwent ynghyd i helpu llunio'r prif flaenoriaethau ar gyfer llesiant yr ardal yn y dyfodol. Arweiniwyd y gweithdy gan Stephen Gillingham, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Ymunwyd ag ef gan Samuel Taylor, Dirprwy Faer Ieuenctid, a amlinellodd bwysisgrwydd cynllunio llesiant ar gyfer pobl ifanc, fel cenedlaethau'r dyfodol ym Mlaenau Gwent.

BGC Newydd Blaenau Gwent

Er mwyn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) y mae Blaenau Gwent wedi cwblhau cyfnod pontio ei Fwrdd Gwasanaethau Lleol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae'n bodoli i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y bobl sy'n byw yn ardal Blaenau Gwent

Darganfodwch mwy  

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ymwneud â gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae ganddi saith gôl llesiant ac yn dweud wrth sefydliadau sut i weithio'n fwy cynaliadwy gyda’i gilydd i gyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf drwy ddilyn pum ffordd o weithio.

Darganfodwch mwy  

Panel Dinasyddion Blaenau Gwent

Mae Panel Dinasyddion Blaenau Gwent yn cynnwys preswylwyr o bob rhan o Flaenau Gwent sydd â diddordeb mewn cael dweud eu dweud a dylanwadu ar y gwasanaethau y maent yn eu defnyddio. Mae darparwyr gwasanaethau lleol megis y Cyngor, yr Heddlu a'r Bwrdd Iechyd Lleol yn gwrando ar farn aelodau ein panel wrth gynllunio neu newid eu gwasanaethau. Mae gennym Banel Dinasyddion ar gyfer preswylwyr yn gyffredinol, Fforwm Mynediad i Bawb ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn materion cydraddoldeb neu y mae'r materion hynny yn effeithio arnynt, Fforwm Ieuenctid ar gyfer rhai 11 i 25 oed a Grŵp Ymgysylltu 50+ ar gyfer rhai dros 50. Cliciwch y ddolen islaw i gofrestru neu i gael mwy o wybodaeth.

Darganfodwch mwy